หน้าที่เครื่องดนตรีไทยประเภทต่างๆการบรรเลงดนตรีของวงดนตรีไทยนั้น เครื่องดนตรีไทยแต่ละชนิดจะมีหน้าที่ในการ
บรรเลงที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของการสร้างเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น เช่น
บางชิ้นมีเสียงสูง บางชิ้นมีเสียงต่ำ เป็นต้น ซึ่งเครื่องดนตรีไทยแต่ละชนิดจะมีหน้าที่ในการบรรเลง ดังต่อไปนี้

1. จะเข้
จัดเป็นเครื่องดนตรีประเภทดำเนินทำนองจะใช้ดำเนินทำนองคลุกเคล้าไปกับระนาดเอกและซอด้วงบางโอกาส
อาจใช้รัวให้เสียงยาวบ้าง

2. ซอสามสาย
ใช้บรรเลงคลอไปกับเสียงคนร้อง เวลาที่ดนตรีรับทั้งวงก็บรรเลงร่วม ไปด้วย แต่ต้องพยายามสีให้กลมกลืน และสามารถมีเสียงลอดออกมาได้บ้างตามความเหมาะสม ซอสามสายจะใช้บรรเลงในวงมโหรีและ
วงเครื่องสายผสมเท่านั้น

3. ซอด้วง
จะใช้บรรเลงในวงเครื่องสายและวงมโหรี โดยในวงเครื่องสายซอด้วงจะทำหน้าที่เป็นผู้นำวงในการล้อ
ล้วง ขัด และการออกเพลงต่างๆ เช่น เพลงหางเครื่องและลูกหมด ส่วนในวงมโหรี ซอด้วงมีหน้าที่เดินทำนอง
ร่วมไปกับระนาดเอก แต่บทบาทในการนำวง ระนาดเอก จะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการตัดสินใจ

4. ซออู้
จัดเป็นเครื่องดนตรีประเภทตาม ทำหน้าที่ดำเนินแนวเนื้อเพลงบ้างขัดล้อกับซอด้วงบ้าง ตามชนิดของเพลง ขณะเล่นทำนองพลิกแพลง เพื่อให้เกิดความไพเราะยิ่งขึ้น แต่รักษาจังหวะคือลูกตกที่สำคัญของแนวเนื้อเพลงไว้คงเดิม ซออู้จะใช้บรรเลงในวงเครื่องสาย วงเครื่องสายผสม วงมโหรี วงปี่พาทย์ไม้นวม และวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์

5. ระนาดเอก
ใช้บรรเลงในวงมโหรี วงเครื่องสายผสม วงปี่พาทย์ไม้นวม วงปี่พาทย์ ไม้แข็ง
วงปี่พาทย์นางหงส์ วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ และวงปี่พาทย์มอญ โดยทำหน้าที่เป็นผู้นำวงในการล้อ โดยปกติตีพร้อมกันทั้ง 2 มือ ห่างกันเป็นคู่แปด ดำเนินแนวเนื้อเพลงถี่ๆ ให้เกิดความไพเราะหรือรุกเร้าใจ โดยอาศัยฆ้องเป็นเกณฑ์จังหวะสำคัญ ถ้าตีด้วยไม้แข็งจะมีเสียงแกร่งกร้าว แต่ถ้าตีด้วยไม้นวมจะมีเสียงนุ่มนวล และขัด
การดำเนินทำนองจะเป็นไปอย่างละเอียด เรียกว่า เก็บ

6. ระนาดทุ้ม
ใช้บรรเลงในวงมโหรี วงปี่พาทย์ไม้แข็ง วงปี่พาทย์ไม้นวม วงปี่พาทย์ นางหงส์ วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์
และวงปี่พาทย์มอญ โดยทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินแนวเนื้อเพลงต่างๆแบบยั่วเย้า หยอกล้อไปกับทำนองเพื่อความสนุกครึกครื้น บางครั้งตีจังหวะคล้ายกับฆ้องบ้าง ขัดจังหวะบ้างหรือล้อขัดกับระนาดเอกบ้าง ใช้ตีด้วยไม้นวมอย่างเดียว เสียงต่ำกว่าระนาดเอก
 7. ฆ้องวงใหญ่
ใช้บรรเลงในวงมโหรี วงปี่พาทย์ไม้นวม วงปี่พาทย์ไม้แข็ง วงปี่พาทย์ นางหงส์ และวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ เป็นหลักในการบรรเลงรักษาแนวเนื้อเพลงในจังหวะสำคัญๆ ซึ่งเครื่องดนตรีทุกอย่างในวงปี่พาทย์จะต้องยึดถือ
8. ฆ้องวงเล็ก
ขนาดเล็กกว่าฆ้องวงใหญ่ แต่มีเสียงสูงกว่า ดำเนินทำนองเก็บถี่ๆ สอดแทรกด้วยเม็ดพรายให้เดินออกมาในทางเสียงสูง จะประสมอยู่ในวงมโหรี วงปี่พาทย์ไม้นวม วงปี่พาทย์ไม้แข็ง วงปี่พาทย์นางหงส์

9. ปี่
ใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์ไม้แข็ง และจะแยกใช้ตามลักษณะงานแต่ละประเภทโดยทำหน้าที่
เป็นเครื่องดนตรีประเภทนำ อาจเป่าเก็บหรือโหยหวน คลุกเคล้าไปตามทำนองของเพลง

10. ขลุ่ยเพียงออ
จะประสมอยู่ในวงเครื่องสาย วงมโหรี และวงปี่พาทย์ไม้นวม จัดเป็นเครื่องดนตรีประเภทนำ ในกรณีที่มีขลุ่ยเลาเดียว และจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทตาม ถ้ามีขลุ่ยหลีบร่วมด้วย

11. ขลุ่ยหลีบ
จะประสมอยู่ในวงเครื่องสายและวงมโหรี โดยทำหน้าที่เป็นเครื่องดนตรีประเภทนำ

12. ขลุ่ยอู้
จะประสมอยู่ในวงเครื่องสาย วงมโหรีเครื่องใหญ่ และวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์โดยทำหน้าที่เป็น
เครื่องดนตรีประเภทตาม

13. ฉิ่ง
ทำหน้าที่ใช้บรรเลงประกอบจังหวะให้การบรรเลงช้าเร็ว พร้อมเพรียงกัน วงดนตรีไทยทุกวงจะต้องใช้ฉิ่งเป็นผู้ทำจังหวะให้

14. ฉาบเล็ก
ทำหน้าที่ใช้บรรเลงประกอบจังหวะ โดยจะบรรเลงคลุกเคล้าไปกับจังหวะของฉิ่ง

15. ฉาบใหญ่
จะประสมอยู่ในวงปี่พาทย์ไม้แข็งและวงปี่พาทย์มอญ ใช้บรรเลงจังหวะประกอบฉิ่ง

16. กลองทัด
เป็นเครื่องดนตรีที่ประกอบอยู่ในวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ใช้บรรเลงคู่กับตะโพน พบเห็นได้
ในการแสดงประเภทโขน ลิเก เป็นต้น

17. กลองชาตรี
ทำหน้าที่ใช้บรรเลงประกอบจังหวะ โดยจะประสมอยู่ในวงปี่พาทย์ชาตรี และยังนำมาประกอบ
การบรรเลงในเพลงทำนองตะลุงด้วย

18. กลองแขก
ทำหน้าที่ใช้บรรเลงประกอบจังหวะ โดยจะประสมอยู่ในวงปี่พาทย์ วงมหาดุริยางค์ และวงมโหรีในบางครั้ง

 

Comment

Comment:

Tweet

big smile open-mounthed smile surprised smile

#122 By (1.47.8.238|1.47.8.238) on 2015-08-03 22:21

#120 By (27.55.7.49|27.55.7.49) on 2015-07-15 20:55

#120 By (27.55.7.49|27.55.7.49) on 2015-07-15 20:55

big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile

#119 By (183.88.43.62|183.88.43.62) on 2015-07-14 10:28

big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile

#118 By (183.88.51.16|183.88.51.16) on 2015-07-07 10:38

ม่าย

#117 By รรัะึเ (118.173.130.74|118.173.130.74) on 2015-07-05 12:00

sad smile

#116 By (118.173.130.74|118.173.130.74) on 2015-07-05 11:56

surprised smile

#115 By (223.206.173.68|223.206.173.68) on 2015-07-02 19:07

big smile open-mounthed smile confused smile

#112 By (171.5.192.176|171.5.192.176) on 2015-06-25 19:06

  confused smile sad smile

#111 By (101.51.203.3|101.51.203.3) on 2015-06-20 14:37

cry cry cry cry

#110 By (101.51.203.3|101.51.203.3) on 2015-06-20 14:36

มีอย่างอื่นอีกมั้ยง้ะ  หาใม่เจอลย ใครรู้ช่วยบอกเค้าหน่อยนะ    เครื่องดำเนินทำนอง  และ  เครื่ิองประกอบจังหวะ               ยังไงก้อช่วยบอกหน่อยนะะ   open-mounthed smile big smile

#109 By กิฟท์ (171.96.174.244|171.96.174.244) on 2015-06-07 19:44

#108 By ัััีเัรดุเ (27.55.157.181|27.55.157.181) on 2015-05-27 19:52

tongue tongue

#107 By (171.5.202.44|171.5.202.44) on 2015-05-17 19:55

ดีมากbig smile open-mounthed smile

#106 By (182.52.216.13|182.52.216.13) on 2015-05-17 09:51

#105 By (115.87.224.117|115.87.224.117) on 2015-05-16 11:13

#104 By (49.230.130.10|49.230.130.10) on 2015-05-14 21:52

#103 By (110.78.147.42|110.78.147.42) on 2015-02-23 17:38

#102 By แคน (110.78.147.42|110.78.147.42) on 2015-02-23 17:38

เเคน

#101 By (110.78.147.42|110.78.147.42) on 2015-02-23 17:38

ขาดฆ้องวงใหญ่เเหง่big smile angry smile big smile

#100 By pimpisut (110.171.237.221|110.171.237.221) on 2014-12-21 14:47

cry big smile big smile big smile big smile open-mounthed smile confused smile sad smile tongue embarrassed surprised smile surprised smile cry double wink kcuxkj9pw$@%#&^$

#99 By (49.237.133.221|49.237.133.221) on 2014-11-07 18:06

#98 By จูน (101.51.253.109|101.51.253.109) on 2014-11-01 14:31

พื้นหลังสวยนะ

#97 By น้ำ (118.173.4.222|118.173.4.222) on 2014-10-02 13:11

question question question

#96 By (113.53.221.168|113.53.221.168) on 2014-09-30 18:10

wink wink double wink double wink ขอโทษอั้ม surprised smile confused smile angry smile 

#95 By (182.53.72.246|182.53.72.246) on 2014-09-17 13:09

#94 By (182.53.72.246|182.53.72.246) on 2014-09-17 13:09

ยนาพะพเสาสสะพนสนะสร่ดากสสดสส

#93 By (182.53.72.246|182.53.72.246) on 2014-09-17 13:08

#92 By (182.53.72.246|182.53.72.246) on 2014-09-17 13:07

ขอโทษ

#91 By (182.53.72.246|182.53.72.246) on 2014-09-17 13:07

confused smile confused smile confused smile

#90 By (182.53.72.246|182.53.72.246) on 2014-09-17 13:07

ขอโทษ

#89 By (182.53.72.246|182.53.72.246) on 2014-09-17 13:06

สูดยอดจริงๆอั้ม

#88 By (182.53.72.246|182.53.72.246) on 2014-09-17 13:06

อั้ม ...........

#87 By (182.53.72.246|182.53.72.246) on 2014-09-17 13:05

แฟงค์บ้านน้ำพุ

#86 By (182.53.72.246|182.53.72.246) on 2014-09-17 13:05

เน็สรักย่าทิน

#85 By (182.53.72.246|182.53.72.246) on 2014-09-17 13:03

555สูดยอด

#84 By (182.53.72.246|182.53.72.246) on 2014-09-17 13:03

บอล

#83 By (182.53.72.246|182.53.72.246) on 2014-09-17 13:01

ขัมจริงๆ

#82 By (182.53.72.246|182.53.72.246) on 2014-09-17 13:01

เเฟงค์ ฟลุคนะ

#81 By (182.53.72.246|182.53.72.246) on 2014-09-17 13:00

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555++++++++
surprised smile embarrassed

#80 By (182.53.72.246|182.53.72.246) on 2014-09-17 13:00

sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile

#79 By (182.53.72.246|182.53.72.246) on 2014-09-17 12:59

#78 By (182.53.72.246|182.53.72.246) on 2014-09-17 12:59

แฟงค์ ฟลุก

#77 By (182.53.72.246|182.53.72.246) on 2014-09-17 12:58

 embarrassed surprised smile

#76 By (182.53.72.246|182.53.72.246) on 2014-09-17 12:56

embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed surprised smile angry smile 

#74 By (182.53.72.246|182.53.72.246) on 2014-09-17 12:48

embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed surprised smile angry smile 

#75 By (182.53.72.246|182.53.72.246) on 2014-09-17 12:48

#73 By (95.85.52.13|148.251.92.48, 95.85.52.13) on 2014-09-16 06:10

#72 By (183.177.100.10|148.251.91.38, 183.177.100.10) on 2014-09-10 12:05

หหหห

#71 By (114.109.183.117|114.109.183.117) on 2014-09-02 20:31